Terms of Use, Conditions, Disclaimer, Privacy Policy

Respect the law and taste honesty.

REGELS, VOORWAARDEN, DISCLAIMER & PRIVACY POLICY

Wat je moet weten over deze website.

Wie zijn wij?

Ons website-adres is: https://www.lebonvin.be
De website is eigendom van Martin Lebon – LebonVin

 

Door toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan LebonVin of vermelde rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

LebonVin spant zich in om de informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt te houden. Ondanks deze inspanning kunnen zich onjuistheden voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de eigenaar inspanning doen om dit recht te zetten.

De eigenaar kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (inclusief links) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De eigenaar geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De eigenaar kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De eigenaar verklaart daarnaast ook uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Privacybeleid

Wij hechten belang aan uw privacy. De meeste informatie op deze site is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt.

Het is mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd indien de gebruiker zich wil abonneren op nieuws-updates, nieuwsbrieven of wil deelnemen aan de discussie bij een post. Deze informatie bepekt zich tot een strikt minimum (gebruikersnaam en e-mailadres) om het goed functioneren van de website mogelijk te maken.

Deze informatie wordt enkel gebruikt om u op de hoogte te houden van activiteiten in ons interessedomein zoals door u aangegeven. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. De gebruiker kan zich, kosteloos en op eenvoudig verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van deze gegevens en ze doen aanpassen of doen verwijderen. Daartoe kan hij zich rechtstreeks uitschrijven of indien dit niet mogelijk is of niet behoorlijk werkt kan de gebruiker zich richten tot de beheerder via Contact pagina.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 en de richtlijnen AVG beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie of verwijdering van zijn persoonsgegevens.

De website kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Deze gegevens worden slecht tijdelijk bijgehouden omwille van veiligheidsredenen, om spam te vermijden, of om statistische redenen en dienen enkel om de website te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Welke persoonlijke data verzamelen wij en waarom?

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten…. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd zijn op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spam detectie service geleid worden.

Aanvullende informatie

Uw data zijn opgeslagen op de servers van onze hosting provider.

Uw data worden niet uitgeleend, verhandeld, gedeeld of bekend gemaakt behoudens legale, juridische verplichtingen die ons daartoe dwingen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de eigenaar residentie heeft bevoegd.

 

What you need to know about this website

Terms, Conditions, Disclaimer & Privacy ENGLISH

Official website language is DUTCH, short version translation is ONLY provided for the comfort of our visitors.

This website is the property of Martin Lebon – LebonVin

Anyone accessing and using the website expressly consents to the following general conditions:

Intellectual Property Rights

The contents of this site, including brands, logos, drawings, data, product or company names, text, graphics, etc. are protected by intellectual rights and are the property of LebonVin or rightful third parties.

Limited Liability

The information on the website is of a general nature. The information is not aimed at personal or specific circumstances and therefore does not constitute personal, professional or legal advice for any particular situation.

LebonVin makes effort to ensure that the information provided is complete, correct, accurate and updated. In spite of these efforts, errors may occur in the information provided. If the information provided contains errors or if certain information is not available on or via the site, LebonVin will make efforts to rectify the situation.

However LebonVin cannot be held liable for direct or indirect damages resulting from the use of the information on this site. If you notice any errors in the information provided via the site, please contact the manager of the site (see Contact page).

The content of the site (including links) may be adjusted, changed or expanded at any time without notice. LebonVin does not guarantee the proper functioning of the website and cannot be held liable in any way for the improper functioning or temporary (un)availability of the website or for any form of damage, direct or indirect, which may be the result of access to or use of the website.

LebonVin cannot be held liable under any circumstances by anyone, directly or indirectly, in any specific or other way, for damages resulting from the use of this site or any other site connected by means of links or hyperlinks, including, without limitation, any losses, interruptions of work, damage to programmes or other information on the computer system or to equipment, software or other items owned by the user.

The website may contain hyperlinks to, or indirectly refer to third-party websites or pages. The display of links to these websites or pages in no way implies implicit approval of their content. LebonVin expressly states that it has no say in the content or other characteristics of these websites and cannot be held liable under any circumstances for their content or characteristics or for any other form of damages resulting from the use thereof.

Applicable Law and Jurisdiction

This site is subject to Belgian law. In the event of a dispute, only the courts of the judicial district where the owner has residence have jurisdiction.

Privacy Policy

LebonVin honours your privacy. Although most of the information on this site can be accessed without providing any personal information, there may be instances when the user is asked to provide personal information. This information will be used only for customer management and to keep you informed about activities in our domains of interest. The user has the right at any time, at no cost and upon simple request, to prohibit the use of his information for the purpose of direct marketing. If you wish to do so, please contact us by using the Contact page. Your personal information is never passed on to third parties.

Pursuant to the law passed on 08/12/1992 and the DGPR-guidelines governing the processing of personal information, the user has the legal right to view and, if necessary, correct his personal information. If necessary, you may also request that any information which is not correct, complete or relevant be changed.

LebonVin may collect anonymous or aggregated data which are of a non-personal nature, such as browser type or IP address, the operating system you use or the domain name of the website you used to go to or depart from the LebonVin website. This enables us to continually provide an optimal LebonVin website experience for our users.

The use of cookies

During a visit to the site, cookies may be placed on the hard drive of your computer for the sole purpose of better adjusting our site to meet the needs of returning visitors. These mini files or cookies are not used to track the surfing habits of the user on other websites. Your internet browser enables you to block cookies, receive a warning when a cookie is being installed, or remove cookies from your hard drive afterwards. For more information please consult the help function of your internet browser.